Evangelium Sv. Matouše 5:17-18, Ježíš: "Nemyslete, že jsem přišel rušit zákon a proroky; nepřišel jsem rušit, ale naplnit, neboť v pravdě pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani písmenko ani háček ze zákona."
(Zákon je: Desatero Božích Přikázání.)

10 Božích Přikázání podle Židovsko-Křesťanské-Biblické tradice.

Víra je živá, a na každém kontinentu je značné množství věřících. České země patří tradičně mezi křesťanská území. Tato víra se skládá především z osobního přesvědčení, osobního dialogu s Bohem a Kristem a dodržování Biblické pravdy. Mezi nejvyšší cíle křesťana patří, mít rád Pána Boha z celého svého srdce a osobní spojení s Pánem. Toho je možné docílit hlavně bezhříšným životem a láskou k Pánu Bohu. K tomu je ale potřeba definovat, co je hřích, a to se dá právě z Božích přikázaní. Jeden hřích vede k dalšímu chříchu a opačně i plnění jednoho příkázání vede k plnění dalšího. Víra v jednoho Boha nám umožňuje kolektivní hodnocení morálky.

Skryté Hříchy

Jestliže se rozhodneme držet naši duši čistou, čili bez hříchů, tak je třeba netolerovat ani skryté hříchy.

Co je to skrytý hřích?
Jsou to ohledy které bereme na naše zvrácenosti a to brání tomu abychom se stali skutečně požehnanými. Může to být dvojitý život, soukromé partnerství, společenské návyky, zlozvyky apod.
Jak se zbavit skrytého hříchu?

"1. Epištola Janova 8:
Říkáme-li, že nemáme hříchu, klameme sami sebe a není v nás pravdy. Vyznávámeli své hříchy, on jest věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od každé nepravosti."


Je třeba si uvědomit, že jediné odpuštění našeho Pána může být za "HŘĺCH". Čili je třeba naše společenské návyky, zlozvyky, soukromé partnerství apod. přejmenovávat na "HŘĺCHY", soukromé partnerství je podle Bible bezbožnost asi i cizoložství, idolatry (uctívání idolů) apod. Teprve potom můžeme očekávat odpuštění pod podmínkou, že nebudeme tento hřích dále tolerovat nýbrž se ho budeme snažit zbavit a zbavíme. Čili je potřeba kriticky sledovat co děláme, co myslíme, i co mluvíme a začít věci nazývat správnými jmény podle Bible.

Upřímně litujte svých hříchů a staňte se "čistými", bez jedinného hříchu a to včetně skrytého.
Víra a církev má být lidová a každý pracující člověk má možnost stát se dalším apoštolem, podobně jako Petr Chlečický a mnozí jiní před ním i po něm.

Petr Chelčický: Menší Spisy (stáhni kliknutím)

Jak se duševně očistit?

Evangelium Sv. Marka 7:20-23, Ježíš: "To, co vychází z člověka, znečisťuje jej. Z nitra, ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky , necudnosti, krádeže, cizoložstva, lakoty, zloby, lest, nestřídmost, závistivý pohled, rouhání, pýcha, lehkomyslnost. Toto všecko zlo vychází z nitra a poskvrňuje člověka." Jestliže je už člověk na cestě víry, stejně bývá i pro něj obtížné se duchovně očistit. Například zbavit se starých přesvědčení, navyklích způsobů myšlení, zvyků a postupů.

Téma očisty je staré jak víra sama. Již ve starém židovském chrámu, židé za účelem očisty od hříchů obětovali různá zvířata na oltář Boží. A do současné doby ortodoxní židé nejedí vepřové maso, které je podle jejich víry nečisté.
Očista je v náboženstvích velice důležitá, protože souvisí s oblíbeností, vztahem a přízní u Pána Boha.
Kristus, přestože sám byl z židovské matky (matka Boží) a zároveň syn Boží, byl jeden z hlavních, který dával význam očisty duchovní (našich myšlenek, myšlení, nápadů, srdce, ducha i činů) na první místo před vše ostatní, před speciální stravu, různé zpovědní obřady, kupování odpustků.
A skutečně je to ta nejlepší prevence před hříchy.
Očištění duchovní nemusí být vždy zdlouhavé. Stačí hlídat naše srdce (nápady, myšlenky, myšlení, pocity, city, emoce, hlavně také negativní emoce), prostě to co se v nás tvoří a co vychází z našeho mozku ("srdce").
Kupodivu křesťan zjistí brzo, že některé z těchto prvků skutečně patří mezi zlo, ikdyž na první pohled se tak ani nejeví, a neměl by toto zlo dále rozvíjet, zaobírat se jím, nebo se mu poddávat.

Příklad:
Peníze se můžou zdát bezbožnému člověku jako ta nejdůležitější věc. Většina potřebného k našemu životu se dnes skutečně kupuje za peníze. Touha po penězích potom může vést i k vraždě, tak jak se to mnohokrát stalo.
Křesťan by měl být dítě Boží, podobně jako byl Ježíš synem Božím. Podléhání zlu, které vychází z našeho srdce vede ke hříchům.

Pudy by měli patřit především ke zvířatům, avšak lidé by měli být děti Boží!
Amen.

Existuje Bůh?

Složitost naší planety ukazuje k promyšlenému Konstruktéru, který nejen stvořil vesmír, ale zachovává ho až po naše dni. Existence Pána Boha nebyla potvrzena ani vyvrácena. Existence Pána Boha se příjímá vírou. Kdyby se Pán zjevil, pak již nebude potřeba naší víry. Pán je něco velice intimního, ikdyž máme pouze jeden nevyřešený hřích, tento překrásný vztah mezi Ním a člověkem není možný.

Léčí "Víra"?

Když budete mít horečku s angínou je jistě správné navštívit doktora, aby vás léčil. Na druhou stranu některé závislosti např. alkoholismus jsou léčeny úspěšně i levně právě pomocí "Víry", např. v zahraničí známé AA (Alcoholic Anonymous). Víra může určitě mít léčivý ůčinek, ale takové léčení bývá spíše proces, nežli okamžitá pomoc, jelikož se "Vírou" mění jádro lidské duše, životní priority, návyky, pracovní, osobní i životní motivace aj. Rovněž pomalý postup je zdravější, při rychlém postupu se může hroutit celá osobnost. Několikrát jsem potkal "věříci?", jež vypadali jako šílenci! Naposledy sportovního mladého muže na kolečkových bruslích s velkým dřevěným křížem na zádech (plastiková napodobenina), který projížděl městem v tričku na kterém měl velký nápis JESUS.
Víra může působit léčivě na některé příčiny nemocí.
Je známo, že některé nemoci mají kořeny v různých lidských trápeních, úzkostech a mizerných důševních stavech. Víra má léčebný účinek na tyto neblahé duševní stavy. V prvé řadě ale člověk musí mít o tyto věci upřimný zájem.
Životy mnohých generací byli u nás v Čechách a na Moravě pod vlivem "Víry" po tisíc let. Není proto divu, že dnes může tento prvek v myšlení a liské duši mnohým lidem chybět ke spokojenému i šťastnému životu.
"Víra" může být nejen léčbou, ale i evoluční výhodou.

Modlitby

Náš Otče, jenž jsi v nebesích! Svaté budiž Tvé jméno! Přijď Tvé království! Staň se Tvá vůle, jako v nebi tak i na zemi! Náš denní chléb dej nám dnes! Odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdož se provinili proti nám, a nedopusť ať podlehneme pokušení, ale vysvoboď nás od zlého!

Vhodné pro děti:
Andělíčku můj strážníčku opatruj mou dušičku, opatruj ji ve dne v noci od škody a zlé moci. Duši, tělo opatruj andělíčku strážce můj.

Jan Ámos Komenský závěr z jeho knihy: "Jedno je potřebné"

Nejvíce důležitá je opatrnost duchovní.
Nezatěžuj sám sebe ničím jiným, jen tím co je nutné k životu.
Buď spokojen s nemnohými věcmi, které ti prospívají; veleb Boha.
Jestliže postrádáš komfort, buď spokojen pouze se základními životními potřebami.
Jestliže jsou ti odebrány, snaž se sám sebe zachránit.
Jestliže nejseš schopen sám sebe zachránit opusť sebe, a pečuj jen o to, aby jsi neztratil Boha.
Protože ten kdo má Boha je schopen postrádat vše ostatní, jelikož bude mít nejvyšší dobro a věčný život s Pánem Bohem a v Bohu. A toto je všech tužeb KONEC.

Jsme všichni cestujícími na palubě planety Země,

jediném planetárním tělese, na němž je podle současných "vědeckých“ poznatků potvrzen život. Letíme spolu se Zemí průměrnou rychlostí 29,783 km/h. Naše planeta slouží jako skautský tábor s obrovskou kapacitou pro výcvik cca sedmi miliard duší.

Aforismy:


Jestliže ztratíš přítele ztratíš hodně, jestliže ztratíš víru ztratíš vše!
Největší náš hřích je bezbožnost
Někteří z nás nepropadli zcela zlu jen díky strachu před zákony naší země.
Co se stane, když zákony státu přestanou fungovat?
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Pozitivní život není možný s negativním myšlením.
Negativní efekt viny a strachu na lidskou energii je uznáván mnoha autoritami. Množství životní síly potřebné k ulehčení strachu a viny, nebo z kombinací obou je tak velké, že zbývá pouze zbytek životní energie na životní funkce.
Včera jsem byl chytrý, tak jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, tak chci změnit sebe.
Každý říká, že jsem šílený. Říkají: "Ty to bereš s Ježíšem příliš vážně".
Nevím, ale Ježíš mne bral velmi vážně, když zemřel pro mne na kříži.
Celý život bychom se měli učit.
Síly víry dělají zázraky.
Nikdy jsem nepotkal člověka, kterého bych neměl rád.
Žiji v lásce pro každého. Pouze takový život stojí za to.
Je nezdravé přemýšlet o neřešitelných problémech.
Kdo se ptá je hlupák na 5 minut, ten kdo se nikdy neptá je hlupák celý život.
Hřích láme vztah k Bohu.
Jeden hřích nezabije jiný hřích.
Co budeš dělat, tím také budeš.
Mentální energie je jednou částí lidské energie.
Pojď se mnou a buď čistý, dělej vše jakoby jsi byl v dohledu Pána Boha.
Křesťan je člověk jako Kristus.
Jestliže to co člověk má je pro něj dosti nebude nikdy chudý, jestliže to co má není pro něj dost nebude nikdy bohatý.
O čem přemýšlíš takový jsi.
S Bohem je možné vše.
Věř, že na každý problém existuje řešení.
Pouze ideál dokonalosti má sílu stimulovat člověka k činu.
Bůh je zdroj síly, života, morálky, léčení, vyšší síly a stvoření.
Rozum má držet duši v Boží oddanosti.
Cesta hříchů vede do pekel.